3.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów dostawy towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład pisemnie na adres sklepu lub za pomocą poczty elektronicznej na e-mail: kontakt@monasou.com
3.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu w zakładce Zwroty, wymiany, formularz zwrotu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3.3. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Sklep internetowy XL-ka, ul. Okrzei 7, 95-060 Brzeziny.
3.4. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia do odstąpienia od umowy, bezpośrednie koszty zwrotu produktu pokrywa Klient.
3.5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
3.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru.
3.7. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 25.12.2014 r. konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
3.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
-o świadczenie usług, gdy przedsiębiorca w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci on prawo do odstąpienia od umowy;
-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
3.9. Sklep dokona zwrotu wpłaconych kwot, w tym ceny za towar i pobrane koszty wysyłki zgodnie z najtańszym taryfikatorem w ciągu 14 dni. Zwrot ten nastąpi w terminie 14 dni od daty zwrotu towaru.

4. Postępowanie reklamacyjne

4.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
4.2. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres kontakt@monasou.com, telefonicznie na numer telefonu 601 355 060 lub za pomocą listu poleconego wysłanego na adres Sklep XL-ka, ul. Reformacka 10, 95-060 Brzeziny.
4.3. Dla ułatwienia składania reklamacji, sklep zamieszcza przykładowy Druk Reklamacyjny uwzględniający dane umożliwiające identyfikację transakcji. Korzystanie z zaproponowanego formularza jest fakultatywne.
4.4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, login, numer zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
4.5. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

5 Postanowienia końcowe

5.1 Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
5.2. Klient będący konsumentem posiada różne możliwości skorzystania możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje na temat tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5.3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie kontakt@monasou.com oraz przesłaniu jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkownika.
5.4. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta użytkownika.
5.5. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
5.6. Administrator strony monasou.com zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej sklepu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacją sklepu.